Provozní řád

Provozní řád hřiště SK Cembrit Beroun – Závodí, z.s.

1. Základní ustanovení

1.1.  Provozovatel hřiště je SK Cembrit Beroun – Závodí z.s., Zborovské nábřeží 969, Beroun-Závodí, PSČ 266 01  (dále jen SK Cembrit).

1.2.  Kontakt na správce hřiště je spravce@skcembrit.cz.

1.3.  Hřiště je travnatá plocha ohraničená zábradlím. Je určeno k provozování fotbalu. Jiné sporty a činnosti lze na hřišti provozovat jen se souhlasem správce.

1.4.  Uživatel je osoba nebo skupina osob, která má na hřiště od správce povolený vstup.

 
2. Provoz a správa hřiště

2.1.  Hřiště je k dispozici žákům ZŠ Beroun – Závodí k výuce hodin TV a to v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod. V jiné časové období je možné využívat hřiště jen po domluvě se správcem. Toto platí v období školního roku. Za žáky zodpovídá pedagogický dozor. Není dovoleno, aby zde byly děti bez dozoru.

2.2.  Na hřiště lze vstupovat pouze se souhlasem správce.

2.3.  Rezervace hřiště se provádí u správce na základě mailové žádosti zaslanou na adresu spravce@skcembrit.cz.

2.4.  V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provoz hřiště je správce oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz.

2.5.  Hřiště se nesmí používat ke sportovním činnostem, pokud je hrací plocha podmáčená.

2.6.  V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště.

2.7. Úmyslně způsobené škody je uživatel povinen odstranit na vlastní náklady v době dohodnuté se správcem hřiště nebo neprodleně uhradit vyčíslenou škodu v hotovosti.

 
3. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

3.1.  Na hřišti je zakázáno:

 • vstupovat bez povolení správce
 • znečišťovat nebo poškozovat plochu
 • házet oštěpem, kriketovým míčkem nebo granátem
 • provozovat člunkový běh vyjma prostoru za brankami
 • vstupovat se zvířaty
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
 • vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi
 • manipulovat s ostrými předměty
 • přemísťovat mobilní zařízení mimo stanovená místa
 • lézt na konstrukci branek a zábradlí
 • manipulovat s kohouty zavlažování
 • konzumovat alkoholické nápoje
 • vstupovat podnapilým osobám
 • kouřit a užívat omamné látky
 • rozdělávat a manipulovat s ohněm
 • vylepování plakátů nebo malování na vybavení hřiště

3.2.  Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh činnosti. Po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.

3.3.  Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů nebo jinak obtěžovat okolí.

3.4.  Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti a v přilehlém okolí a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí uživatelů.

 
4. Další ustanovení

4.1.  Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník SK Cembrit uživatele z hřiště vykázat. V případě vzniklé škody bude tato vymáhána na uživateli, který škodu způsobil.

4.2.  Údržba hřiště (zalévání, válcování, sekání a další) má absolutní přednost před využíváním nájemců.

4.3.  Provozní řád hřiště byl schválen výborem SK Cembrit dne 30.11.2016.

 
Důležitá telefonní čísla

150    Hasičský záchranný sbor ČR
155    Zdravotnická záchranná služba
158    Policie ČR
156    Městská policie
112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

 
Roman Špička
Předseda SK Cembrit

 
Provozní řád hřiště ve formátu PDF ->